Arbor Syd AB

040-46 34 34

Råd & tips

Toppkapning

Det kan vara lockande att toppkapa träd när de har blivit stora. Dock så medför de en hel del problem på sikt och är därför en ganska dålig åtgärd.

Toppkapa INTE för att minska trädets storlek

Att toppkapa ett träd är detsamma som att stympa dem. Det förstör trädkronans form och går aldrig att återställa. Tyvärr är detta en relativt vanlig åtgärd bland både privata och offentliga miljöer. Genom att kapa toppen på trädet och ofta är det en ganska stor volym av trädet som tas bort för att de "vuxit sig förstora" så utsätts trädet för följande:


Stressar trädet

Då dessa stympningarna ofta resulterar i att hälften trädets lövbärande del avlägsnas blir trädet oerhört stressat. Eftersom trädets näringsomsättning sker i löven kommer trädet få svårt att reagera på de ingrepp som görs. Om trädet inte har tillräckligt stora energireserver är det en ganska stor risk att hela trädet dör.


Orsakar rötangrepp

Dessa stora sårytor kommer inte kunna vallas över av trädet. Dels för att man har precis plockat bort en stor del av den lagrade energin som finns i veden men också den lövmassan som omvandlar vatten till energi. Då blir trädet mer mottagligt för rötorganismer och så småningom kommer rötsvampar och bakterier bryta ner stamdelen och trädets struktur äventyras.


Strukturellt farliga träd

Trädet är inte bara stressat och rötan påbörjats vid de stora sårytorna utan det skjuter dessutom mängder vattenskott runt såren för att kompensera den förlorade lövmassan. Dessa skott växer mycket snabbare än vanliga grenar för att trädet ska återfå sin lövmassa så fort som möjligt. Vattenskott är dåligt förankrade jämfört med vanliga grenar då dessa inte har fått växa fast på samma sätt. När de dessutom växer till sig väldigt snabbt så kan de vid höga vindpåfrestningar brytas ur och på så sätt orsaka skada på egendom och även människor.


Endast kortsiktig lösning

Eftersom tillväxten på vattenskotten är så stor tar det i regel inte så lång tid innan trädet har återfått sin tidigare storlek, och gärna växer om och blir större än tidigare. 


Estetiskt förlorat värde

Då trädet eftersträvar att återfå lövmassa kommer så många blad som möjligt växa fram. Varje gren är ett ingenjörsmässigt mästerverk i struktur, uppbyggnad och hållfasthet, vilket genererar en trädkrona i harmonisk balans. Den form ett stympat träd antar är onaturlig, kvastlik och oattraktiv. I avlövat tillstånd kan ett stympat träd ge ett i det närmaste skrämmande intryck.


Kostsamt

Kostnaden för en stympning bör ses ur ett långsiktigt perspektiv. Den okontrollerade, kraftiga skottutvecklingen kommer kräva ett ständigt återkommande efterarbete då man troligen fortfarande vill ha ett "litet träd".

Ett stympat träd utgör en potentiell framtida risk vilket kan medföra nedfallande grenar eller, i värsta fall, vindfällda träd. Detta kan leda till person- eller egendomsskador som i sin tur kan resultera i höga skadeståndskrav.

Ett träd som dött p.g.a. stympning måste förr eller senare avlägsnas, vilket i sig kan föra med sig stora kostnader.

Ett träds ekonomiska värde kan ödeläggas för all framtid genom stympning. I förlängningen drar detta även ned värdet på den fastighet där trädet återfinns.

Tyvärr används ofta benämningen hamling när det i själva verket rör sig om stympning. Detta är förstås helt felaktigt då hamling är en gammal beprövad beskärningsmetod som är förenlig med trädets anatomi och biologi. De hamlade träd som finns runt om i Sverige har redan som unga spön blivit regelbundet klippta för att skapa den resistans mot röta knutan får. Ett hamlat träd ska klippas ner var 2-3 år. Man kan alltså inte ta ett 40 år gammalt träd med tjock stam och plötsligt bestämma sig för att hamla detta. Då blir det åter igen stympning och trädet kommer med största sannolikhet dö inom några år.

Läs vad våra kunder tycker om oss

Reco.se