ArborSyd AB

Integritetspolicy

Personuppgifter

Arbor Syd värnar om din personliga integritet och behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Denna policy hjälper dig bland annat att förstå vilka slags personuppgifter vi samlar in, hur dessa används och vilka som får ta del av uppgifterna. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi strävar efter att ta tillvara dina rättigheter och din integritet. Genom att godkänna offerten vi skickar eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Ansvar

Arbor Syd AB, (”vi”), org. nr 556670-4101, Kungsgårdsvägen 8 A, Box 64, 230 53 Alnarp, telefon 040-46 34 34, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på webbplatsen genom cookies. De personuppgifter som Arbor Syd behandlar är:

  • Personnummer
  • Namn
  • E-postadress
  • Adress
  • Telefonnummer

Hur använder vi dina personuppgifter?

Uppgifterna kan användas för identifikation, kundundersökningar samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även komma att användas för utskick per sms och e-post i vår omdömmesundersökning med sammarbetspartnern Reco.se. Detta sker endast en gång till de uppgifter du angivit. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund. Dina uppgifter skickas till skatteverket gensom deras tjänst om ni nyttjar RUT avdraget.

Arbor Syd använder Googles annonstjänster. De annonsfunktioner som Arbor Syd använder sig av via Google Analytics är intresse-, demografi- och remarketingbaserade inriktningmetoder. Du kan läsa mer om Googles insamling, delning och användning av data här.

Vi säljer inte, hyr inte ut och gör inte dina personuppgifter tillgängliga för någon utomstående och överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram samt är all data krypterad för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Om du samtyckt till att vara kund hos Arbor Syd sparas dina uppgifter tills du begär att få dina uppgifter raderade. Om du inte begär att få dina uppgifter raderade så sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra Arbor Syds åtaganden gentemot dig. Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning (GDPR).

Vi förbehåller oss rätten att spara dina uppgifter tills alla skulder till oss är betalda även om du vill få dem raderade. När skulderna är reglerade kommer vi tillgodose din begäran.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till detta eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Dina rättigheter - tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

Du har enligt gällande personuppgiftslagstiftning rätt att få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade och i vissa fall raderade. Du har rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter och att invända mot att enskilda personuppgifter behandlas. Du har även rätt att få dina personuppgifter i ett maskinläsbart format.

Arbor Syd vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till Arbor Syd förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress eller namn, vänligen lämna de korrekta uppgifterna till oss genom att skicka ett e-postmeddelande till info@arborsyd.se. Du har rätten att när som helst begära att personuppgifterna rättas eller raderas.

Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.

Ändringar i Integritetspolicy

Arbor Syd förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på webbplatsen.